Stop inselatoriei Saralex

Ordinul ANPC nr. 205/2007 – informarea consumatorilor de către case schimb valutar

Ordinul Preşedintelui ANPC nr. 205/2007 privind unele măsuri de informare aconsumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 11/04/2007 Actul a intrat in vigoare la data de 11 aprilie 2007 Art. 1. – Operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar au obligaţia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentruoperaţiunile de cumpărare de valută, prin afişare la loc vizibil, atât în interiorul, cât şi în exteriorul casei de schimb valutar, conform prevederilor prezentului ordin. Art. 2. – (1) La exteriorul şi în interiorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare de valută, vor fi înscrise pe acelaşi suport sau panou, într-o culoare contrastantă faţă de culoarea de fond a panoului. (2) În cazul practicării mai multor cursuri valutare pentru aceeaşi monedă, acestea vor fi afişate pepanouri diferite. (3) În cazul în care se efectuează şi operaţiuni de schimb pentru cecuri de călătorie sau vouchere,cursurile practicate pentru acestea vor fi afişate pe panouri diferite, separat de panoul pentru bancnote. (4) Suportul pe care se va face afişarea trebuie să fie monocolor, fără degradeuri ori alte însemne grafice sau culori. (5) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit. Art. 3. – Comisioanele practicate de operatorul economic care desfăşoară activităţi de schimb valutar, în cazul în care acestea există, vor fi afişate pe panou, distinct, în culoare roşie, avânddimensiunile egale cu celelalte informaţii. Art. 4. – (1) Prevederile art. 1, 2 şi 3 se aplică în mod corespunzător şi pentru operaţiunile efectuate cu valute uzate, rupte sau ieşite din uz, monede ori instrumente de plată exprimate în valută, de tipul voucherelor, cecurilor de călătorie şi altora asemenea. (2) În cazul în care se efectuează operaţiuni de schimb valutar cu monede sau bancnote uzate, rupte sau ieşite din uz, operatorul economic respectiv va afişa separat cursul de schimb practicat în aceste cazuri. Art. 5. – (1) Înălţimea minimă admisă a literelor şi cifrelor pentru afişarea în exteriorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentruoperaţiunile de cumpărare de valută, este de 80 mm, grosimea literelor, de 10 mm, distanţa dintrelitere, de minimum 10 mm, iar distanţa dintre cuvinte, de minimum 20 mm. (2) Înălţimea minimă admisă a literelor şi cifrelor pentru afişarea în interiorul casei de schimbvalutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare de valută, este de minimum 8 mm, grosimea literelor, de 1 mm, distanţa dintre litere, deminimum 1 mm, iar distanţa dintre cuvinte, de minimum 2 mm. Art. 6. – (1) Dreptul consumatorilor de a fi informaţi în mod corect, complet şi precis asupra cursurilor de schimb valutar se concretizează prin obligaţia operatorilor economici ce desfăşoarăactivităţi de schimb valutar ca, înainte de operaţiunea efectivă de schimb valutar, să informezeconsumatorul, atât verbal, cât şi în scris, asupra cursului practicat, prin completarea unui formular de
Page 2
acceptare a tranzacţiei, semnat de ambele părţi, astfel încât consumatorul să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională. (2) Formularul de acceptare a tranzacţiei trebuie să fie scris vizibil şi lizibil, iar literele să aibămărimea minimă de 10 (mărime caracter), şi va cuprinde obligatoriu informaţii referitoare la:denumirea şi adresa operatorului economic, data emiterii, numele şi prenumele consumatorului, seriaşi numărul de buletin/carte de identitate/paşaport al(e) acestuia, suma tranzacţionată, suma ce urmeazăa fi încasată de consumator, comisionul practicat, semnătura operatorului şi cea a consumatorului. (3) Formularul-tip va fi întocmit atât în limba română, cât şi în limba engleză, în două exemplare,un exemplar pentru consumator, iar celălalt pentru operator. Art. 7. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 484/2005 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agenţii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 923 din 17 octombrie 2005.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: